Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek, a továbbiakban: ÁSZF

ELŐFIZETŐI ÁSZF

AZ ERDÉLY MAGAZIN (TOVÁBBIAKBAN „MAGAZIN”) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE!

1. Általános rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák az ERDÉLY MAGAZIN, valamint más időszaki kiadványok (a továbbiakban együttesen: időszaki kiadvány) előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett időszaki kiadványoknak a Magyar Köztársaság területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Az előfizetett időszaki kiadványok terjesztését jelenleg a Magyar Köztársaság területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban „Terjesztő”) végzi.

2. Fogalom meghatározások
A Kiadó
cégneve: FPeter Tur Transylvania SRL
székhelye: Salonta, Strada Kulin György Nr. 37
cégjegyzékszáma: J5/325/2015
telefon: +36705772681
e-mail: erdelyi.magazin@gmail.com
“Előfizető az a természetes személy vagy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”.) Harmadik könyvében szabályozott jogi személy, aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.”
Terjesztő az a jogi személy amely a Kiadóval megkötött szerződés alapján ellátja az előfizetett lappéldányok terjesztését (a Terjesztő saját munkavállalói vagy alvállalkozói útján) az Előfizető által meghatározott helyre, valamint amennyiben az előfizetések kezelését szintén a Terjesztő végzi, az előfizetések kezelését (megrendelések elfogadása és visszaigazolása, az előfizetési díjak beszedése, fizetési felszólítás a Kiadó nevében, előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítása a Kiadó nevében, reklamációs ügyintézés, az előfizetés módosítása, megszüntetése, stb). A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztés feladatai ellátásához igénybe vesz.
Előfizetés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több időszaki kiadványának az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelését az előfizetési díj megfizetését követően, illetve az előfizetési díj megfizetését abban az esetben, ha az beazonosítható időszakra vonatkozó beazonosítható kiadványra vonatkozik (ráutaló magatartással létrejött Előfizetés).
Címzett jelenti azt a kedvezményezett természetes vagy jogi személyt, akinek a részére az időszaki kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

3. Az előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás
3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz az időszaki kiadványt a Kiadónál vagy a Terjesztőnél megrendeli (a továbbiakban Megrendelés) és az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó vagy a Terjesztő számláján jóváírásra vagy a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.
3.2 A Megrendelés történhet a Kiadó előfizetői kuponjának kitöltésével, illetve a jelen ÁSZF 3.4 pontjában foglaltak szerinti Megrendelés előterjesztésével levélben, faxon, elektronikus levélben, vagy telefonon keresztül az alábbi módokon:
– személyesen a Kiadónál vagy a Terjesztőnél;
– e-mail-en az erdelyi.magazin@gmail.com címen;
– faxon a +36705772681
– online a 

Erdély magazin előfizetés

 weblapon.
3.3 A Megrendelésnek tartalmaznia kell:
a) a kiadványunk nevét
b) a kiadvány megrendelési példányszámát
c) az Előfizető nevét, vagy megjelölését (név vagy cégnév, adószám, cégjegyzékszám ha van) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését);
d) a Címzett nevét (megjelölését) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését);
e) az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerint;
f) írásos megrendelés esetén az Előfizető aláírását.
3.4 Kizárólag a 3.4 pontban felsorolt adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.
3.5 A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó nevében a Terjesztő írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a befizetési megvalósulásával a kiadó banszámlaszáma felé
3.6 A visszaigazolásnak tartalmazza:
a) az Előfizető nevét és címét, illetve a címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel,
b) a megrendelt kiadvány kezdő lapjának az azonosítóját
c) a kézbesítés kezdő időpontját (a kézbesítési időszak kezdete),
d) amennyiben a Megrendelés határozott időre szól, az Előfizetés lejáratát, valamint
e) az előfizetési díjat, valamint az előfizetési díj befizetésének módját és határidejét.
3.7 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak,  Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó, illetve a Terjesztő nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítéséért.
3.8 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az adatainak kezeléséhez az előfizetéssel hozzájárul.
A kezelendő adatok köre:
– az előfizetés teljesítéséhez szükséges személyes adatok, illetve számlázási adatok;
3.9 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó, az Előfizetői (Címzetti) adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.
3.14 Abban az esetben, ha a Kiadó a kiadás feltételeit (periodicitás) megváltoztatja, úgy köteles erről az Előfizetőt írásban értesíteni. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére, vagy a megváltozott feltételek szerinti kézbesítés elfogadására. Erre vonatkozóan az Előfizető írásban köteles nyilatkozni a Kiadónál vagy a Terjesztőnél, amennyiben igénye a visszatérítésre irányul úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.

4. Az előfizetői jogviszony megszűnése
4.1 Az Előfizetés és az előfizetői jogviszony megszűnik:
a) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával;
b) határozatlan idejű Előfizetés esetén az Előfizető kezdeményezése alapján, az Előfizetés írásban történő lemondásával;
c) az előfizetett kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével;
d) egyéb esetben, ha az Előfizető az esedékes hírlap-előfizetési díjat – a megadott határidőig – nem egyenlíti ki;
e) az Előfizető elhalálozása esetén;
f) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;
g) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetése beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható.
4.2 Amennyiben az előfizetői jogviszonyt a a kiadó szönteti meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

5. Az Előfizetési díj
5.1 Az előfizetési díj megfizetése történhet:
a) bankkártyás fizetéssel
b) banki, készpénz-átutalási megbízással
5.2 Az előfizetési díjak kiegyenlítésének határideje az alábbiak szerint alakul:
a) A Kiadó nevében a Terjesztő az Előfizetés létrejöttét követő hónap első napjától kézbesíti a lapot, amennyiben az Előfizetés az adott hónap 20. napjáig létrejön (ha ez vasárnap, vagy munkaszüneti nap, akkor az ezt megelőző munkanapig);
b) Az előfizetési díj késedelmes befizetése esetén a Terjesztő a megrendelt lapok kézbesítésének megkezdését egy hónappal, illetve egy megjelenési időszakkal későbbre vállalja.
5.3 A Kiadó nevében a Terjesztő valamennyi létrejött Előfizetésről adóügyi bizonylatot állít ki. A bizonylaton vevőként szereplő személy köteles a vonatkozó adóügyi jogszabályokat betartani.
5.4 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által kizárólag időszaki kiadvány kiadásának szüneteltetése vagy megszűnése esetén kerülhet sor.

6. Az előfizetett kiadványok kézbesítése
6.1 A Kiadó – Terjesztő útján – az előfizetett  kiadványt a levélszekrénybe kézbesíti. 
6.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiakban köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles
a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy portaszolgálatnál elhelyezni;
d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. A 6.2. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
6.3 Amennyiben a fenti feltételek nem valósulnak meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.
6.4 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Terjesztő útján eljáró Kiadó részére, és amely biztosítja a kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.
6.5 A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Terjesztő útján eljáró Kiadót az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.
6.6 Kézbesítési határidők
a) napilapok esetén eltérő rendelkezés hiányában a Kiadó által a napilap adott számát a megjelenés napjaként feltüntetett nap, az 1. sz. mellékletben meghatározott területeken pedig a Kiadó által a napilap adott számán a megjelenés napjaként feltüntetett napon reggel 7:00 óra;

7. Reklamáció
7.1 A Kiadó képviseletében a Terjesztő az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el: +36705772681
7.2 A Kiadóhoz beérkező reklamációkat a Kiadó haladéktalanul továbbítja a Terjesztő által fenntartott ügyfélszolgálathoz.
7.3 Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap.

Pénzügyi partnerünk a BARION ZRT

  

Üzemeltetési információk
Név: Travel to Transylvania
Székhely: Salonta, Strada Kulin György Nr. 37
Adószám: 3419966
Cégjegyzékszám: J5/325/2015
Bankszámlaszám:  IBAN: RO 09 OTPV 2200 0092 8050 HU01
SWIFT: OTPVROBU
Elektronikus levelezési cím: szekelyfold.kincsei@gmail.com
Telefonos elérhetőség: 06-705772681
Szállítási partnereink: sprinter.hu
A megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik, 10 és 14 óra között
A megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 2-7 munkanap
Web domain: Travel to Transylvania.com